Bạn đang xem: Trang chủ » Lãnh đạo cục

Lãnh đạo cục

TS. Trần Quang Trung
Chức vụ: Cục trưởng
Điện thoại cơ quan: 04.38464489
Di động: 0904329955
E-mail: hangdk@yahoo.com/tranquangtrung@vfa.gov.vn
PGS. TS. Nguyễn Thị Khánh Trâm
Chức vụ: Phó Cục trưởng
Điện thoại cơ quan: 04.38464489/3030
Di động: 0913383339
E-mail: nguyenthikhanhtram@vfa.gov.vn
ThS. Lê Văn Giang
Chức vụ: Phó Cục trưởng
Điện thoại cơ quan: 04.38464489/2010
Di động: 0912000179
E-mail: levangiang@vfa.gov.vn; levangiangfda@yahoo.com
TS. Nguyễn Thanh Phong
Chức vụ: Phó Cục trưởng
Điện thoại cơ quan: 04.38464489/3050
Di động: 0913563250
E-mail: nguyenthanhphong@vfa.gov.vn/thphong63@yahoo.com
TS. Nguyễn Hùng Long
Chức vụ: Phó Cục trưởng
Điện thoại cơ quan: 04.38464489/3040
Di động: 0912250527
E-mail: nguyenhunglong@vfa.gov.vn/nguyen_hung_long@yahoo.com
Video Xem thêm
Thông điệp "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2014"