Số/ Ký hiệu Trích yếu
1256/QĐ-TTg Quyết định số 518/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm tại Việt Nam