Số/ Ký hiệu Trích yếu
4-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất làm ẩm
4-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất điều vị
3-4:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung calci vào thực phẩm
3-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm
3-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm
3-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung kẽm vào thực phẩm
226/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
2012/TTLT-BYT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế
07/2012/NĐ-CP Nghị định số 07/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
29-HD/BTGTW-BCSĐBYT Hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khoá XI)
20/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030
2406/QĐ-TTg Ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015
07 /CT-BYT Chỉ thị về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012
18/2011/TT-BYT Thông tư 18/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dưỡng
3742/2001/QĐ-BYT QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Về việc ban hành "Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm"
3616/2004/QĐ-BYT Quyết định 3616/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định vệ sinh an toàn đối với thực phẩm bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ
39/2005/QĐ-BYT Quyết định 39/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm
41/2005/QĐ-BYT Quyết định 41/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống"
42/2005/QĐ-BYT Quyết định 42/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm"
43/2005/QĐ-BYT Quyết định 43/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm"
44/2005/QĐ-BYT Quyết định 44/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực y tế"
01/2006/QĐ-BYT Quyết định 01/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định chế độ báo cáo và mẫu báo cáo về vệ sinh an toàn thực phẩm"
05/2007/QH12 Luật chất lượng, sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 của Quốc hội
68/2006/QH11 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Quốc hội
02/2007/NĐ-CP Nghị định 02/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm dịch thực vật
818/QĐ-BYT Quyết định 818/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS
77/2007/QĐ-TTg Quyết định 77/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
100/2007/NĐ-CP Nghị định 100/2007/NĐ-CP của Chính phủ về Thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
102/2007/QĐ-TTg Quyết định 102/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án tổng thể tăng cường năng lực quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen từ nay đến năm 2010 thực hiện Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học”
117/2007/NĐ-CP Nghị định 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
119/2007/NĐ-CP Nghị định 119/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá
127/2007/NĐ-CP Nghị định 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
149/2007/QĐ-TTg Quyết định 149/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiếu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006 - 2010
161/2007/NĐ-CP Nghị định 161/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 48 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
46/2007/QĐ-BYT Quyết định 46/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm"
188/2007/NĐ-CP Nghị định 188/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
06/2008/NĐ-CP Nghị định 06/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
12/2008/TTLT-BTC-BYT Thông tư liên tịch 12/2008/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006 - 2010
21/2008/NĐ-CP Nghị định 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.