Số/ Ký hiệu Trích yếu
14/2008/QĐ-BYT Quyết định 14/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế
55/2008/NĐ-CP Nghị định 55/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ người tiêu dùng
17/2008/QH12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 của Quốc hội
0808/TTLT-BYT-BGDĐT Thông tư liên tịch 08/2008/TTLT-BYT-BGDĐT của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục
79/2008/NĐ-CP Nghị định 79/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm
107/2008/NĐ-CP Nghị định 107/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại
147/2008/QĐ-TTg Quyết định 147/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia đẩy nhanh thực hiện cam kết đối với Hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật đáp ứng nghĩa vụ thành viên WTO
20/2008/QH12 Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 của Quốc hội
119/2008/NĐ-CP Nghị định 119/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y
38/2008/QĐ-BYT Quyết định 38/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm”
128/2008/NĐ-CP Nghị định 128/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008
12/2008/TTLT-BYT-BNV Thông tư liên tịch 12/2008/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y Tế - Bộ Nội Vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
48/2008/QĐ-BYT Quyết định 48/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Bộ Y tế
132/2008/NĐ-CP Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
14/2009/NĐ-CP Nghị định 14/2009/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
24/2009/NĐ-CP Nghị định 24/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
408/QĐ-TTg Quyết định 408/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm
40/2009/NĐ-CP Nghị định 40/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
43/2009/NĐ-CP Nghị định 43/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
54/2009/NĐ-CP Nghị định 54/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá
34/2009/NQ-QH12 Nghị quyết 34/2009/NQ-QH12 của Quốc hội đẩy mạnh chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
67/2009/NĐ-CP Nghị định 67/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
1315/QĐ-TTg Quyết định 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá
08/2010/NĐ-CP Nghị định 08/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý thức ăn chăn nuôi
31/2010/NĐ-CP Nghị định 31/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
734/QĐ-TTg Quyết định 734/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khoá XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
55/2010/QH12 Luật An toàn thực phẩm của Quốc hội, số 55/2010/QH12
69/2010/NĐ-CP Nghị định 69/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
76/2010/NĐ-CP Nghị định 76/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định 06/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá
65/2010/QĐ-TTg Quyết định 65/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại
109/2010/NĐ-CP Nghị định 109/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
41/2010/TT-BYT Thông tư 41/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa lên men
56/2010/QH12 Luật Thanh tra của Quốc hội, số 56/2010/QH12
59/2010/QH12 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Quốc hội, số 59/2010/QH12
44/2010/TT-BYT Thông tư 44/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm
45/2010/TT-BYT Thông tư 45/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn
01/2011/TT-BYT Thông tư 01/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm
03/2011/TT-BYT Thông tư 03/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung vi chất dinh duỡng vào thực phẩm
13/2011/TT-BYT Thông tư 13/2011/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn phân tuyến các nhiệm vụ, chỉ tiêu kiểm nghiệm và quy trình kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế
14/2011/TT-BYT Thông tư 14/2011/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm