PHÒNG THÔNG TIN, GIÁO DỤC, TRUYỀN THÔNG

Ngày đăng: 03/01/2012 - Lượt xem: 8950

Chức năng nhiệm vụ:

Giúp Cục trưởng thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm, thực hiện quản lý, thẩm định nội dung quảng cáo thực phẩm.

 Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Giúp Cục trưởng chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm.

b) Là đầu mối chủ trì và phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng nội dung, tài liệu về an toàn thực phẩm.

c) Đầu mối xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác thông tin, giáo dục và truyền thông về an toàn thực phẩm.

d) Xây dựng các phương pháp, nội dung, hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và huy động các tổ chức, đoàn thể xã hội tham gia vào công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm.

đ) Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, tổng kết đánh giá “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” và xây dựng nội dung, phối hợp xuất bản, tài liệu, sản phẩm, ấn phẩm truyền thông liên quan đến an toàn thực phẩm.

e) Tổng hợp, theo dõi, tiếp nhận, báo cáo, đề xuất xử lý thông tin về an toàn thực phẩm trên các báo trong nước; là đầu mối xử lý và cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng theo chỉ đạo của Cục trưởng.

i) Là đầu mối hướng dẫn các địa phương triển khai, giám sát, đánh giá công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm.

k) Tham gia đánh giá, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm.

l) Thẩm định và trình Cục trưởng cấp, đình chỉ và thu hồi Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế và tham gia xác nhận nội dung quảng cáo các thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành khác có công bố tác dụng tới sức khỏe con người; xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; chỉ định đơn vị đủ điều kiện xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.

m) Đầu mối triển khai các hoạt động đề án, dự án trong lĩnh vực thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm.

n) Tham gia nghiên cứu khoa học về an toàn thực phẩm.

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
202,977,919
Trong tháng
5,610
Hôm nay
5,610
Đang Online
465
Back To Top