Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Minh Thái Lộc

Ngày đăng: 04/10/2016 - Lượt xem: 10763

Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-ATTP ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm về thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Minh Thái Lộc, từ ngày 02/8/2016 đến ngày 06/8/2016, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH Minh Thái Lộc. Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 16/9/2016 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của đối tượng thanh tra, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã có kết luận thanh tra số 6295/KL-ATTP.

1. Các nội dung Công ty đã thực hiện đúng quy định:

- Công ty đã thực hiện công bố hợp quy/công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo quy định cho các phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm để nhập khẩu, kinh doanh; các phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm được nhập khẩu khi hồ sơ công bố còn hiệu lực.

- 26/27 nhãn phụ sản phẩm phù hợp với hồ sơ công bố; 01 nhãn phụ (phụ gia thực phẩm Sucralose) không phù hợp với nhãn của hồ sơ công bố số 35092/2015/ATTP-XNCB ngày 31/12/2015, lô hàng Công ty chưa lưu hành và đã thực hiện khắc phục đạt yêu cầu.

- Công ty TNHH Minh Thái Lộc hợp đồng thuê kho với 02 cơ sở tại tỉnh Bình Dương để bảo quản hàng hóa của Công ty, trong đó: Kho của Công ty TNHH Swire cold Storage Việt Nam (Địa chỉ: Số 18, Đường số 6, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) hợp đồng còn hiệu lực, điều kiện bảo quản đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm; Kho Chi nhánh Bình Dương - Công ty Cổ phần khai thác và quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh (Địa chỉ: 24/1 KP Bình Đáng, Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), điều kiện kho đáp ứng yêu cầu bảo quản sản phẩm không có yêu cầu bảo quản đặc biệt. Số lượng hàng hóa tồn kho thưc tế ngày 02/8/2016 phù hợp với báo cáo tồn kho của Công ty.

- Công ty TNHH Minh Thái Lộc đã thực hiện kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu theo quy định cho các nguyên liệu, phụ gia thực phẩm Công ty nhập khẩu từ ngày 01/01/2015 đến 30/6/2016. Xác minh  nguồn gốc xuất xứ hàng nhập khẩu của 31 lô nguyên liệu, phụ gia thực phẩm tồn kho ngày 02/8/2016, ghi nhận có đủ Hồ sơ nhập khẩu; số lượng hàng nhập khẩu phù hợp với các tờ khai hải quan. Công ty nhập khẩu 50.000kg phụ gia thực phẩm Acid Citric Anhydrous xuất xứ Weifang, số lot 2AX1507025, NSX: 7/2015, HSD: 7/2018 và 50.000kg phụ gia thực phẩm Acid Citric Anhydrous xuất xứ Weifang, số lot 2AX1507026, NSX: 7/2015, HSD: 7/2018. Hồ sơ nhập khẩu 02 Lô Acid Citric Anhydrous này đầy đủ, được Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 cấp giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu, số lượng nhập khẩu phù hợp tờ khai hải quan.

2. Các hạn chế, tồn tại, sai phạm

- Từ ngày 01/8/2016, Công ty TNHH Minh Thái Lộc chuyển địa điểm trụ sở đến địa chỉ số 19, Đường số 7, Khu dân cư City Land, Phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: Số 1161 Phan Văn Trị, Phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh). Tại thời điểm thanh tra, Công ty chưa thực hiện việc thay đổi địa chỉ ghi trên Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo quy định; Địa chỉ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 753/2016/ATTP-CNĐK ngày 11/07/2016 (tại số 1161 Phan Văn Trị, Phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) không còn phù hợp với địa chỉ Công ty đang hoạt động.

- Hợp đồng thuê Kho Chi nhánh Bình Dương - Công ty Cổ phần khai thác và quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh (Địa chỉ: 24/1 KP Bình Đáng, Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã hết hiệu lực ngày 31/7/2016, Công ty chưa có hợp đồng gia hạn tiếp theo.

- Trong thời kỳ thanh tra (từ 01/01/2015 đến 30/6/2016), Công ty không thực hiện việc kiểm nghiệm định kỳ đầy đủ theo quy định cho 09 sản phẩm (trong đó: Sản phẩm kiểm nghiệm không đủ kỳ: 06, sản phẩm không kiểm nghiệm định kỳ: 03).

- Công ty nhập khẩu, bán ra thị trường 01 lô Phụ gia thực phẩm Citric Acid Monohydrate (Batch: 2MT 1603013, NSX 03/2016, HSD 03/2019, Xuất xứ: Weifang Ensign Industry Co., Ltd) không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (QCVN 4-11:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm-Chất điều chỉnh độ acid-Phụ lục 10 và Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy số 28042/2015/ATTP-TNCB ngày 28/10/2015) về Chỉ tiêu Acid Citric (C6H8O7) thấp hơn mức quy định và mức công bố. Số lượng lô sản phẩm đã nhập khẩu: 50.000kg, đã bán: 49.200kg, tồn kho thời điểm thanh tra: 800kg. Giá trị lô hàng vi phạm đã bán tại thời điểm xử lý: 787.864.176đồng (Bảy trăm tám mươi bảy triệu tám trăm sáu mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi sáu đồng).

- Công ty có Công văn số 13/2016/CV-MTL ngày 24/8/2016 nộp lại hồ sơ đã công bố đối với phụ gia thực phẩm (Citric Acid Anhydrous, số XNCB: 9893/2016/ATTP-XNCB, ngày 17/5/2016) và phụ gia thực phẩm (Sucralose, số XNCB: 26680/2015/ATTP-XNCB, ngày 13/10/2015); Công văn số 03/2016/CV-MTL ngày 31/8/2016 nộp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 753/2016/ATTP-CNĐK ngày 11/7/2016.

- Hồ sơ nhập khẩu phụ gia thực phẩm Citric Acid Monohydrate và Citric Acid Anhydrous xuất xứ Weifang Ensign Industry Co., Ltd có 06 lô hàng không thể hiện số lot (lô) trên giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu/ thông báo kết quả xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu và 01 lô hàng không thể hiện số tờ khai hải quan trên thông báo kết quả xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu.

- 05/29 giấy chứng nhận nhập khẩu của Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng 3 thuộc 31 lô nguyên liệu, phụ gia thực phẩm tồn kho ngày 02/8/2016 không thể hiện đầy đủ số lot (lô).

- Công ty gửi mẫu kiểm nghiệm không lập biên bản lấy mẫu, không mở sổ theo dõi số lot (lô) của các mẫu đã gửi kiểm nghiệm; không thể hiện đầy đủ trên phiếu kiểm nghiệm thông tin của mẫu thử nghiệm về xuất xứ, số lô (lot), ngày sản xuất, hạn sử dụng.

3. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, đối chiếu với các quy định của pháp luật có liên quan, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã áp dụng xử lý Công ty TNHH Minh Thái Lộc như sau:

a) Ban hành Quyết định số 498/QĐ-XPVPHC ngày 29/8/2016 xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Minh Thái Lộc với tổng số tiền phạt là 205.000.000 đồng (Hai trăm linh năm triệu đồng). Trong đó:

 - Đối với hành vi nhập khẩu, bán ra thị trường 01 lô Phụ gia thực phẩm Citric Acid Monohydrate (Batch: 2MT 1603013, NSX 03/2016, HSD 03/2019, Xuất xứ: Weifang Ensign Industry Co., Ltd) không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: Xử phạt bằng hình thức phạt tiền với mức tiền phạt là 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng);

- Đối với hành vi không duy trì việc kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ theo quy định cho 09 nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm: Xử phạt bằng hình thức phạt tiền với mức tiền phạt là 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng);

Công ty TNHH Minh Thái Lộc đã chấp hành nộp tiền phạt. Công ty đã thu hồi được 500kg lô Phụ gia thực phẩm Citric Acid Monohydrate vi phạm đã xuất bán và đã tiến hành tiêu hủy lô sản phẩm tồn kho và thu hồi được với tổng trọng lượng là 1.300kg.

b) Ban hành Quyết định số 533/QĐ-ATTP ngày 15/9/2016 thu hồi hiệu lực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đã cấp cho Công ty TNHH Minh Thái Lộc, gồm:

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 000753/2016/ATTP-CNĐK ngày 11/7/2016;

- Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm phụ gia thực phẩm Citric Acid Anhydrous, số XNCB: 9893/2016/ATTP-XNCB, ngày 17/5/2016; Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm phụ gia thực phẩm Sucralose, số XNCB: 26680/2015/ATTP-XNCB, ngày 13/10/2015.

4. Kiến nghị

a) Đối với Công ty TNHH Minh Thái Lộc:

Tiếp tục thu hồi tối đa lô Phụ gia thực phẩm Citric Acid Monohydrate không đạt chất lượng theo kết quả kiểm nghiệm như đã nêu để xử lý theo quy định, báo cáo kết quả việc thu hồi, xử lý lô Phụ gia không đạt về Cục An toàn thực phẩm ngay sau khi kết thúc. Thực hiện khắc phục các tồn tại tại Mục 3.2 nêu trên.

b) Đối với Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng 3 và các cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu:

- Kiểm tra chặt, kiểm nghiệm hàm lượng Chì và Chỉ tiêu Acid Citric (C6H8O7) đối với phụ gia thực phẩm Acid Citric Anhydrous và Acid Citric Monohydrate xuất xứ Weifang do các cơ sở nhập khẩu trong vòng 12 tháng, kể từ tháng 9 năm 2016;

- Ghi đầy đủ, chính xác thông tin về lô hàng nhập khẩu trên giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu;

- Kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận mẫu và ghi đầy đủ các thông tin về mẫu thử nghiệm do các tổ chức, cá nhân gửi mẫu kiểm nghiệm.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Minh Thái Lộc do Cục An toàn thực phẩm thực hiện năm 2016, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm giao Trưởng Đoàn thanh tra công khai Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật.

Tải kết luận thanh tra tại đây

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top