Thông báo Về việc đăng ký chỉ định đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 22/08/2011 - Lượt xem: 7578

BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN VỆ SINH
THỰC PHẨM
 
Số: 1200/TB-ATTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày  22   tháng 8   năm 2011
 
 
THÔNG BÁO
Về việc đăng ký chỉ định đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực
an toàn thực phẩm
 
                          
         Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo đăng ký chỉ định đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Nội dung cụ thể như sau:
1. Các tổ chức có nhu cầu tham gia hoạt động chứng nhận hợp quy trong lĩnh vực an toàn thực phẩm lập hồ sơ đăng ký và gửi về Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế kể từ ngày ký thông báo này.
2. Yêu cầu, trình tự thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện theo Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.
3. Địa chỉ nộp hồ sơ:
Phòng Đăng ký và Chứng nhận sản phẩm, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Số 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 38464489 máy lẻ 2030).
Trân trọng thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn (để b/c);
- Cục trưởng Nguyễn Công Khẩn (để b/c)
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- website Cục
- Lưu: VT, ĐKCN.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 đã ký
 
 
Lê Văn Giang

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top