Thông tin tuyển chọn chuyên gia đánh giá rủi ro phụ gia thực phẩm (Gói thầu ICS 02)

Ngày đăng: 02/06/2014 - Lượt xem: 33108

Trên cơ sở Kế hoạch đấu thầu năm 2013 của dự án Nâng cao năng lực quản lý ATVSTP trong thương mại Tiểu vùng Mê Công mở rộng được Bộ Y tế phê duyệt ngày 30/9/2013, trong thời gian vừa qua, nhóm chuyên gia tư vấn đã phối hợp với các phòng/đơn vị chức năng của Cục ATTP chuẩn bị thủ tục để tiến hành tuyển chọn tư vấn cá nhân trong nước về phụ gia thực phẩm (Gói thầu ICS02)

Ban Quản lý dự án đề nghị đăng thông tin tuyển chọn chuyên gia tư vấn về phụ gia thực phẩm như sau:

 1. PHẦN ĐĂNG THÔNG TIN BẰNG TIẾNG VIỆT

(Đăng trên trang mạng của Cục An toàn thực phẩm)

Khoản vay số 2944-VIE: Dự án Nâng cao Năng lực Quản lý An toàn Vệ sinh Thực phẩm trong Thương mại Tiểu vùng Mê Công Mở rộng.

Dự án

 

Số ĐK-43120: Dự án Nâng cao Năng lực Quản lý An toàn Vệ sinh Thực phẩm trong Thương mại Tiểu vùng Mê Công Mở rộng

Gói thầu

VF8 (ICS 02)

Vị trí

Chuyên gia đánh giá rủi ro phụ gia thực phẩm, 2 chuyên gia

Nguồn vốn

Ngân hàng Phát triển Châu Á – Khoản vay 2944-VIE

                                               

Điều khoản Tham chiếu (Tư vấn cá nhân)

Mục tiêu nhiệm vụ

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận khoản vay ưu đãi của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dành cho Dự án Nâng cao năng lực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong thương mại Tiểu vùng Mê Công mở rộng. Hoạt động hỗ trợ của dự án bao gồm hỗ trợ xây dựng năng lực đánh giá rủi ro (phương pháp, chương trình đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm quốc gia, triển khai đánh giá rủi ro thí điểm) các chất phụ gia thực phẩm (bao gồm nhóm phẩm màu thực phẩm và chất bảo quản thực phẩm) và nhiễm bẩn thực bẩn cũng như xây dựng báo cáo đánh giá rủi ro cho bốn nhóm phụ gia khác.
 
Chính sách của Việt Nam là lựa chọn một tiêu chuẩn quốc tế tương tự về thực phẩm từ hệ thống Codex Alimentarius đồng thời cũng phù hợp với chính sách chung giữa các nước thuộc khối ASEAN và các nước lân cận. Tuy nhiên, tiêu chuẩn quốc tế sẽ không thể áp dụng hoàn toàn cho một số trường hợp đặc thù về tiêu dùng thực phẩm tại Việt Nam và có sự khác biệt với các nước khác. Trong trường hợp này thì việc phân tích rủi ro là cần thiết để nâng cao năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm.
 
Bước đầu của công việc sẽ cần hai chuyên gia – một chuyên gia có chuyên môn về phân tích nguy cơ hóa học và một có chuyên môn về phân tích nguy cơ vi sinh vật sẽ được tuyển chọn ký hợp đồng để xây dựng phương pháp đánh giá rủi ro chất nhiễm bẩn thực phẩm tại Việt Nam nói chung và trực tiếp cho nhóm các chất phụ gia thực phẩm (bao gồm nhóm phẩm màu thực phẩm và chất bảo quản thực phẩm) và cũng như sẽ triển khai việc đào tạo về nội dung này.

Phạm vi công việc

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Dự án, các tư vấn sẽ hỗ trợ Cục ATTP tiến hành các nghiên cứu đánh giá rủi ro về phụ gia thực phẩm (phẩm màu thực phẩm và chất bảo quản thực phẩm). Tư vấn sẽ được huy động triển khai công việc theo cơ chế “không liên tục” từ khoảng ngày 15 tháng 7 năm 2014. Tư vấn sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục ATTP và các chuyên gia khác với từng nhiệm vụ cụ thể.

Các nhiệm vụ cụ thể/Dự kiến kết quả đầu ra

Tư vấn làm việc dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Ban quản lý dự án để hỗ trợ Ban Quản lý Dự án (BQLDA) trong các công việc sau:

<>1.a.b.2.3.4.a.b.c.5.
 • Hai chuyên gia tư vấn phải được đào tạo và có bằng đại học tại nước ngoài về chuyên ngành sinh học, hóa học, y học, khoa học thực phẩm hoặc tương đương; một có kinh nghiệm về lĩnh vực hóa sinh, một có kinh nghiệm về linh vực vi sinh.
 • Có ít nhất 12 năm kinh nghiệm làm việc và 6 năm kinh nghiệm làm việc hoặc nghiên cứu về phụ gia thực phẩm cho các cơ quan nhà nước hoặc các dự án  Đã từng tham gia thiết kế, triển khai hoặc tham gia vào các nghiên cứu, phân tích, đánh giá rủi ro.
 • Tư vấn phải có kinh nghiệm về các công việc tương tự đã thực hiện và có các bằng cấp, chứng chỉ tương ứng nhiệm vụ nêu trên; ưu tiên người đã từng tham gia xây dựng các chương trình giám sát quốc gia;
 • Có kinh nghiệm thiết kế, tổ chức triển khai đánh giá rủi ro về chất nhiễm bẩn thực phẩm (phân tích nguy cơ hóa học hoặc phân tích nguy cơ vi sinh vật), ưu tiên đối với phụ gia thực phẩm (phẩm mầu thực phẩm hoặc bảo quản thực phẩm)
 • Có kinh nghiệm về nghiên cứu về độc chất là một lợi thế;
 • Có khả năng sử dụng các phần mềm máy tính (Word, Excel, PowerPoint, các phần mềm xử lý dữ liệu thống kê v.v..);
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc là một lợi thế;
 • Các kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

 

Yêu cầu kinh nghiệm làm việc tối thiểu

12 năm

Yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến phụ gia thực phẩm tối thiểu

6 năm

 

Thời gian và địa điểm thực hiện nhiệm vụ

Quốc gia/Thành phố

Thời gian

Dự kiến

bắt đầu

Dự kiến

kết thúc

Hà Nội, Việt Nam

02 tháng cho một chuyên gia

15/7/2014

31/7/2015

Tổng

04 tháng

Không liên tục

 

Hồ sơ quan tâm: Theo mẫu trên website của ADB.

Hồ sơ xin gửi về : Văn phòng “Ban Quản lý dự án Nâng cao năng lực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong thương mại Tiểu vùng Mê Công mở rộng” trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng thông tin trên trang mạng của ADB và Cục ATTP.

Địa chỉ: Phòng 203-204, Nhà D1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, số 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết về điều khoản tham chiếu, chức năng nhiệm vụ, thời gian và điều kiện làm việc xin liên hệ bà Trần Thị Thúy Vân (ĐT: 0945651819) hoặc Vũ Phương Nga (ĐT: 0912038891).

 

 1. PHẦN ĐĂNG THÔNG TIN BẰNG TIẾNG ANH

(Đăng trên trang mạng của ADB và trang mạng của Cục ATTP)

Loan- 2944-VIE: Trade Facilitation: Improved Sanitary and Phytosanitary (SPS) Handlingin Greater Mekong Subregion (GMS) Trade Project

Project

REG-43120: Trade Facilitation: Improved Sanitary and Phytosanitary (SPS) Handling in Greater Mekong Subregion (GMS) Trade

Package

VF8 (ICS 02)

Expertise

Food Additive Specialist, 2 National Consultants

Source

ADB Loan 2944-VIE

                                               

Terms of Reference (Individual Consultant)

Objective and Purpose of the Assignment

Socialist Republic of Vietnam has received a loan from the Asian Development Bank (ADB): Trade Facilitation: Improved Sanitary and Phytosanitary (SPS) Handling in Greater Mekong Subregion (GMS) Trade in Vietnam. The support includes building capacity for risk analysis of additives (including colorants and preservatives) and pollutants in food, and conducting risk analyses for four substances. 
 
Vietnam’s policy is to adopt where relevant and possible international standards for additives and pollutants recommended by Codex alimentarius Harmonization with ASEAN and neighboring countries is also a policy aim. However, international standards are not always available and in some cases food consumption in Viet Nam can differ much from other countries. In such cases risk analysis may be necessary to develop proper food controls. 
 
As a first step two consultants – one with background in chemical analysis and one in microbiological analysis – will be contracted to develop proper methodology for application of Risk Assessment of Food Additives and pollutants for Viet Nam and provide training. 

Scope of Work

Under the guidance of the Project Director, the Consultants will support Vietnam Food Administration (VFA) in conducting risk assessment studies of food additives(colorants and preservatives). The consultants will be deployed starting 15 July 2014 on an intermittent basis. Consultants will work in close cooperation with VFA and other specialists in every particular task.

Detailed Tasks and/or Expected Output

The Consultants will work under the guidance of Project Director to support Project Management Unit (PMU) in the following tasks:

<>1.a.b.2.3.4.a.b.c.5.
 • Both consultants need advanced foreign degree in biology, chemistry, health, food science or equivalent field; one consultant has practical experience in the chemical area and one in the microbiological area
 • At least 12 years working experience and 6 years working/study experience in food additives for Government organizations/projects. The Consultants should have participated in design, and implementation of risk assessment studies;
 • Experience with risk assessment or similar field; have implemented and gained experience and, certification in accordance with the above mentioned tasks; experience in setup national surveillance program is highly desirable;
 • Specific experience for conducting risk assessment for pollutants in food (chemical risks analysis and microbiological risks analysis); preferably for food additives (colorants and preservatives)
 • Experience with toxicology studies will be an advantage;
 • Competence in computer software’s (Word, Excel, PowerPoint, and other statistical processing software...);
 • English language proficiency will be advantage;
 • Good  team work and communication skills.

 

Minimum working experience required

12 years

Minimum food additive experience required

6 years

 

Time and location

Country/City

Time

Estimated commencement date

Estimated completion date

Hanoi, Vietnam

2 months per expert

15 July 2014

31 July 2015

Total

04 months

Intermittent

 

Application Form: Expression of Interest Form can be downloaded from the website of ADB.

Please send application documents to: Project Management Unit “Trade Facilitation: Improved Sanitary and Phytosanitary (SPS) Handling in Greater Mekong Subregion (GMS) Trade Project” within 7 days from the day TOR posted on the website of ADB and VFA.

Address: Room 203-204, D1 Block, Van Phuc Diplomatic Compound, No. 298 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi.

For the detailed TOR, working schedule and working conditions, please contact with: Ms. Trần Thị Thúy Vân (Tel.: 0945651819) or Ms. Vũ Phương Nga (Tel.: 0912038891).

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top