PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Ngày đăng: 04/03/2014 - Lượt xem: 8296

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

2. 1. Chức năng:

          Giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, phối hợp liên ngành về bảo đảm an toàn thực phẩm.

2. 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Công tác Kế hoạch:

- Đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch, dự án dài hạn, trung hạn và ngắn hạn về bảo đảm an toàn thực phẩm;

- Đầu mối phối hợp với các bộ ngành có liên quan xây dựng, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm và trực tiếp hướng dẫn triển khai các dự án do Bộ Y tế quản lý;

- Hướng dẫn các địa phương về công tác xây dựng kế hoạch các chương trình, dự án; xây dựng, tổng hợp và giao chỉ tiêu chuyên môn của địa phương về an toàn thực phẩm;

- Đầu mối tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm tại các Bộ ngành và địa phương;

- Đầu mối thực hiện công tác đấu thầu tại Cục theo quy định.

b) Công tác tổng hợp:

- Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên cơ sở giám sát và tổng hợp báo cáo của các bộ quản lý ngành và địa phương;

- Đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

c) Công tác liên ngành:

- Xây dựng và trình cấp thẩm quyền ban hành các chính sách, văn bản về hoạt động phối hợp liên ngành trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm;

- Đầu mối thường trực Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm; đầu mối tổ chức các buổi họp Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương, Tổ công tác định kỳ và đột xuất;

- Xây dựng kế hoạch công tác phối hợp liên ngành ở trung ương và tổ chức, theo dõi, triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương; 

- Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan của các Bộ ngành, tổ chức xã hội, hội nghề nghiệp ở trung ương trong việc triển khai công tác an toàn thực phẩm; theo dõi, tổng hợp, báo  kết quả hoạt động phối hợp liên ngành theo quy định.

Bình luận

Tin cùng mục

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
202,976,614
Trong tháng
4,305
Hôm nay
4,305
Đang Online
345
Back To Top