Đẩy mạnh cải cách hành chính tại Chi cục ATVSTP Nghệ An

Ngày đăng: 26/06/2022 - Lượt xem: 456

Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030 nêu rõ quan điểm cải cách hành chính đó là: “Quán triệt, thực hiện đầy đủ các quan điểm chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính; xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là một trong những động lực phát triển của tỉnh. Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách hành chính phải nhất quán, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, kiên quyết, kiên trì và phù hợp với thực tiễn của tỉnh, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu phục vụ”.

Với tinh thần, quan điểm về cải cách hành chính của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thời gian qua công tác cải cách hành chĩnh lĩnh vực an toàn thực phẩm của ngành Y tế được quan tâm triển khai thực hiện. Hàng năm, Chi cục ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trong đó đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong công tác cải cách hành chính về cải cách thể chế, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác hiện đại hóa nền hành chính. Bên cạnh đó, chỉ đạo các phòng tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền; đảm bảo công khai minh bạch thủ tục hành chính. 

Trong năm 2021, Chi cục tham mưu Sở Y tế phối hợp Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm gồm: Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quyết định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước về  ATTP trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về tiêu chí chấm điểm và quy trình đánh giá xếp loại công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Việc ban hành các văn bản quy phạm lĩnh vực an toàn thực phẩm góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ tuyến tỉnh đến xã, phường, thị trấn.

Ảnh: Thẩm định cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung của cải cách hành chính, nhưng là nội dung phản ánh rõ nhất mối quan hệ giữa nhà nước và công dân. Trong cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm tại Chi cục có 04/04 thủ tục được thực hiện cấp độ 3 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Tuyến huyện có thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố. Việc công bố, công khai các thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc. Thường xuyên duy trì và cập nhật bảng công khai, niêm yết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo Quyết định công bố của UBND tỉnh tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, Cổng thông tin điện tử của Chi cục. Theo đó, năm 2021 và 06 tháng năm 2022, Chi cục đã tiếp nhận giải quyết 143 hồ sơ trong lĩnh vực quản lý; trong đó 140 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện, 03 hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm, tất cả các hồ sơ được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thời gian qua, không có phản ánh, kiến nghị của người dân về thủ tục hành chính. Trong 06 tháng đầu năm 2022, Chi cục thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận có sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 15 ngày xuống còn 12 ngày (năm 2021 quy trình này từ 20 ngày xuống 15 ngày làm việc). Đồng thời công khai minh bạch Bộ Tiêu chí dùng trong công tác thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Ảnh: Sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu CCHC trong giai đoạn hiện nay”

Cùng với đó, cải cách bộ máy hành chính nhà nước đảm bảo hiệu quả, không trùng lắp, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng. Việc bố trí, phân công nhiệm vụ công chức dựa trên cơ sở công việc yêu cầu, bố trí đúng tiêu chuẩn, chức danh, xây dựng cơ cấu công chức phù hợp theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 20/05/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục ví trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An. Thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị: Từ năm 2021 đến nay, cử 03 đồng chí  tham gia lớp Trung cấp Chính trị; 01 đồng chí học Cao cấp lý luận chính trị, 01 đồng chí học chuyên viên chính, 01 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, 06 đồng chí tham gia lớp Thanh tra chuyên ngành do Trường Thanh tra Chính phủ đào tạo. Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ theo đúng quy định đảm bảo công khai, dân chủ, phù hợp với năng lực, trình độ công chức và theo vị trí việc làm.

Ảnh: Tập huấn triển khai phần mềm quản lý ATTP

Nhiệm vụ hiện đại hóa nền hành chính triển khai thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục triển khai và đưa vào ứng dụng hiệu quả phần mềm CNTT trong quản lý an toàn thực phẩm ngành y tế từ tuyến tỉnh đến các phường, xã, thị trấn. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan; áp dụng, thực hiện hiệu quả việc trao đổi, xử lý công việc qua hệ thống quản lý văn bản điều hành, 100% văn bản phát hành được ký số; 100% văn bản đến, đi được quản lý trên phần mềm quản lý văn bản điều hành (trừ văn bản theo quy định bảo vệ bí mật); tỷ lệ cán bộ công chức, người lao động sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công tác chuyên môn đạt 100%. Đồng thời, triển khai công tác thực hiện rà soát, cập nhật quy định mới về TTHC trên các lĩnh vực quản lý thông qua việc duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

Việc thực hiện cải cách hành chính được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả góp phần quan trọng vào hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của đơn vị. Thời gian tới, Chi cục tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Sở Y tế và chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của đơn vị.

Bình luận

Tin cùng mục

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top