Lào Cai: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 17-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Ngày đăng: 17/03/2023 - Lượt xem: 614

Ngày 14/3/2023, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND triển khai thực hiện kế hoạch 172-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Tung ương đảng về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

   Với mục đích:  Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở các cấp, các ngành nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực trong việc kiểm soát bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng sống còn đối với sức khỏe, hạnh phúc của từng người dân, giống nòi dân tộc và sự phát triển của đất nước; từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập cả về thể chế và thực thi pháp luật của công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong thời gian tới; kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm tại địa phương đảm bảo đủ trách nhiệm, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Theo đó, cần phải thực hiện 09 giải pháp trong tâm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác an ninh, an toàn thực phẩm; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động thực hiện chính sách, pháp luật về an ninh, an toàn thực phẩm; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về an ninh, an toàn thực phẩm; Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý an ninh, an toàn thực phẩm; Phát triển các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước; Bố trí, đảm bảo nguồn lực cho công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm; Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ngành, UBND các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 17-CT/TW và kế hoạch 136/KH-UBND, đồng thời chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Chi Cục ATVSTP tỉnh Lào Cai

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top