Báo cáo tình hình triển khai CTMTQG VSATTP 6 tháng đầu năm 2011

Ngày đăng: 03/07/2011 - Lượt xem: 7020

BỘ Y TẾ
 CỤC AN TOÀN
VỆ SINH THỰC PHẨM
 
Số: 1059/ATTP-KHTC
V/v Báo cáo tình hình triển khai CTMTQG VSATTP 6 tháng đầu năm 2011
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

            Hà Nội, ngày 27  tháng  6  năm 2011

Kính gửi: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 
                Để chuẩn bị sơ kết tình hình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị quý đơn vị báo cáo tình hình triển khai các dự án thuộc Chương trình 6 tháng đầu năm 2011 theo mẫu được đăng tải trên website: http://vfa.gov.vn (Mục “Tin tức”).
               Báo cáo xin gửi về Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trước ngày     07/7/2011 để tổng hợp.
               Trân trọng cảm ơn./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;                  
- Lưu: VT, KHTC.
 
 
 
 
 
 
 
CỤC TRƯỞNG
 
 (đã ký)
 


Nguyễn Công Khẩn

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top