Triển khai kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng phụ gia thực phẩm

Ngày đăng: 06/06/2014 - Lượt xem: 4946

Thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2014 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt, nhằm tăng cường công tác bảo đảm ATTP đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm, Cục ATTP đã có kế hoạch số 1216/KH-ATTP ngày 29/5/2014 triển khai công tác kiểm tra an toàn thực phẩm đối với loại hình trên trong năm 2014, cụ thể như sau

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích

a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP đối với phụ gia thực phẩm (PGTP), chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.

b) Đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng PGTP, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.

c) Thông qua đợt kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm; đề xuất các biện pháp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với PGTP, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.

2. Yêu cầu        

a) Tuân thủ đúng quy định của Luật ATTP và các quy chuẩn kỹ thuật, các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành Luật.

b) Kiểm tra về ATTP chú trọng công tác bảo đảm chất lượng, việc công bố và ghi nhãn sản phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng PGTP chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm.

 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

Tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng PGTP, chất hỗ trợ chế biến, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm theo quy định tại các văn bản:

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP và Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn công bố hợp quy/công bố phù hợp quy định ATTP.

- Việc ghi nhãn sản phẩm theo quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;

- Việc duy trì bảo đảm ATTP tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng PGTP, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm so với tiêu chuẩn đã được công bố và các quy chuẩn kỹ thuật, quy định ATTP;

- Điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng PGTP, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm nhằm bảo đảm ATTP theo tiêu chuẩn đã công bố;

- Các văn bản khác của Bộ Y tế và các bộ liên quan quy định về bảo đảm ATTP.

 

III. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

Đối tượng kiểm tra tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng PGTP, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, chú trọng các cơ sở có vi phạm về ATTP đã được phát hiện trong các đợt kiểm tra trước.

 

IV. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

Cục ATTP xây dựng kế hoạch kiểm tra, thành lập Đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra trực tiếp tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng PGTP, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm.

Trong quá trình kiểm tra kết hợp nghe báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP; thu thập tài liệu, kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu PGTP dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm; lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP; lập biên bản kiểm tra; đánh giá phân tích hồ sơ, kết quả kiểm nghiệm để hoàn thành báo cáo.

Tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra tập trung xem xét các nội dung:

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP.

          + Giấy chứng nhận sức khỏe đối với chủ cơ sở người lao động.

          + Giấy xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người lao động.

          + Hồ sơ công bố sản phẩm.

          + Nhãn sản phẩm hàng hóa thực phẩm.

          + Tài liệu quảng cáo, hồ sơ đăng ký quảng cáo.

          + Hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm.

          + Hồ sơ theo dõi về chất lượng sản phẩm.

          + Điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, điều kiện về con người.

          + Các quy định khác của pháp luật có liên quan.

          + Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP khi cần thiết.

 

V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Triển khai công tác kiểm tra tại Cục ATTP

1.1 Thành lập các Đoàn kiểm tra:

Đoàn số 1: Cục ATTP chủ trì phối hợp với Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc Gia, Chi cục ATVSTP Hà Nội và Chi cục một số tỉnh, thành phố thành lập Đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu PGTP, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc khu vực Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.

Đoàn số 2: Cục ATTP chủ trì, phối hợp với Viện Y tế công cộng Tp HCM, Chi cục ATVSTP Tp HCM và một số tỉnh lân cận tiến hành kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng PGTP dụng cụ vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khu vực Tp HCM và một số tỉnh phía Nam.

 

1.2 Thời gian thực hiện:

Đợt 1: Thực hiện trong tháng 6/2014.

Các đợt tiếp theo: Căn cứ tình hình thực tế, Cục ATTP phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai trong Quý III, Quý IV/2014 hoặc phối hợp với các hoạt động kiểm tra ATTP khác trong năm 2014.

2.Tại địa phương:

Cục ATTP ban hành công văn hướng dẫn gửi các Chi cục ATVSTP tỉnh, thành phố để hướng dẫn việc triển khai công tác kiểm tra ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng PGTP dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm trên địa bàn quản lý. Các địa phương chủ động triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Cục ATTP để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế.

3. Lấy mẫu và kiểm nghiệm mẫu

- Đối với các Đoàn kiểm tra do Cục ATTP chủ trì, trưởng Đoàn kiểm tra căn cứ tình hình thực tế trong quá trình kiểm tra tại từng cơ sở, quyết định việc lấy mẫu và chỉ định chỉ tiêu kiểm nghiệm mẫu, đề nghị các Viện Kiểm nghiệm, kiểm nghiệm mẫu theo yêu cầu của trưởng Đoàn.

- Đối với các địa phương: Căn cứ vào tình hình thực tế, nguồn lực bảo đảm cho công tác kiểm tra ATTP năm 2014, Chi cục trưởng quyết định hoặc báo cáo Giám đốc Sở Y tế quyết định việc lấy mẫu và chỉ định chỉ tiêu kiểm nghiệm. Trường hợp vướng mắc về chuyên môn Chi cục ATVSTP tỉnh, thành phố có văn bản báo cáo về Cục ATTP để hướng dẫn, đối với các nội dung khác Chi cục ATVSTP tỉnh, thành phố báo cáo Giám đốc Sở Y tế để xem xét, chỉ đạo.

- Kết quả kiểm nghiệm mẫu được đánh giá theo tiêu chuẩn do cơ sở công bố áp dụng. Trường hợp tiêu chuẩn do cơ sở công bố không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy định ATTP tương ứng thì phải căn cứ quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy định ATTP để đánh giá, đồng thời phải xem xét lại hồ sơ công bố sản phẩm, đảm bảo tiêu chuẩn do cơ sở công bố không trái với quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy định ATTP.

 

4. Xử lý vi phạm

- Trong quá trình kiểm tra các Đoàn phải kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm theo quy định. Trường hợp cần thiết, các Đoàn của Cục ATTP bàn giao hồ sơ vụ việc vi phạm cho Chi cục ATVSTP địa phương nơi có cơ sở được kiểm tra để xử lý và theo dõi việc khắc phục sai phạm.

- Đối với các trường hợp vi phạm đã được xác định, yêu cầu xử lý kịp thời, đúng pháp luật, tuyệt đối không để các sản phẩm không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng, không có nhãn hoặc có nhãn sai quy định hoặc chưa công bố hợp quy/công bố phù hợp quy định ATTP tiếp tục lưu thông trên thị trường khi chưa thực hiện các biện pháp khắc phục có hiệu quả.

5. Báo cáo kết quả

- Các Đoàn kiểm tra của Cục ATTP báo cáo Cục trưởng về kết quả kiểm tra đợt 1 trước ngày 15/7/2014.

- Các địa phương báo cáo kết quả kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng PGTP chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm năm 2014 (đợt 1) về Cục ATTP trước ngày 30/7/2014, báo cáo kiểm tra các đợt tiếp theo cùng với kết quả kiểm tra cả năm.

- Phòng công tác thanh tra tổng hợp báo cáo Cục trưởng, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế theo từng đợt.

 

VI. BẢO ĐẢM KINH PHÍ

Kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra lấy từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu ATTP năm 2014 và các nguồn kinh phí khác của trung ương, địa phương cho công tác bảo đảm ATTP (nếu có).

Việc sử dụng kinh phí thực hiện theo các quy định hiện hành./.

VFA

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top