Ban hành "Quy chế làm việc của Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm" giai đoạn 2012-2015

Ngày đăng: 05/06/2013 - Lượt xem: 4267

Ngày 27/5/2013, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1821/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy chế làm việc của Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm" giai đoạn 2012-2015

Theo đó Nhiệm vụ của Ban Quản lý gồm:

1. Ban Quản lý chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012-2015 về toàn bộ hoạt động của Chương trình;

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động của Chương trình cho các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện;

3. Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của các Dự án thuộc Chương trình sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

4. Quản lý và sử dụng các nguồn lực của Dự án thuộc Chương trình đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Công khai minh bạch việc phân khai và thực hiện kinh phí hàng năm của từng Dự án;

5. Theo dõi, giám sát việc thực hiện để phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai. Xây dựng chỉ tiêu chuyên môn cho từng địa phương và theo dõi tiến độ thực hiện ở các địa phương;

6. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Quản lý Chương trình ở địa phương trong việc theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các Dự án thuộc Chương trình; định kỳ kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện lên Lãnh đạo Bộ Y tế và các cơ quan liên quan theo đúng quy định;

7. Tổ chức bàn giao tài liệu, tài chính, tài sản khi Chương trình kết thúc theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế.

Tải nội dung quy chế tại đây

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top