THÔNG BÁO: Tuyển dụng công chức của Cục An toàn thực phẩm năm 2022

Ngày đăng: 16/12/2022 - Lượt xem: 6852

Cục An toàn thực phẩm thông báo tuyển dụng công chức bằng hình thức thi tuyển vào làm việc tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế năm 2022 như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển (Điều 4 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020):

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

 a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

 b) Đủ 18 tuổi trở lên;

 c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

 e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Số lượng vị trí việc làm và yêu cầu về trình độ đào tạo cần tuyển:

2.1. Số lượng tuyển dụng: 10 biên chế cho 05 vị trí việc làm.

2.2. Yêu cầu về trình độ đào tạo theo vị trí việc làm:

TT

Vị trí việc làm

Số lượng

Yêu cầu về trình độ đào tạo

1

Quản lý tiêu chuẩn kiểm nghiệm

01

Tốt nghiệp đại học (Bác sĩ, Dược sĩ, Bác sĩ thú y, cử nhân sinh học, cử nhân Kinh tế, cử nhân khoa học, Kỹ sư Công nghệ thực phẩm hoặc Kỹ sư Kỹ thuật thực phẩm, Kỹ sư Bảo quản chế biến,cử nhân sư phạm hóa học, cử nhân Quản trị kinh doanh, cử nhân Quản trị, cử nhân Khoa học đất và các ngành/chuyên ngành có liên quan khác).

2

Quản lý ngộ độc thực phẩm

04

Tốt nghiệp đại học (Bác sĩ, Dược sĩ, Kỹ sư Công nghệ thực phẩm hoặc Kỹ sư kỹ thuật thực phẩm, cử nhân Y tế công cộng, Bác sĩ Y học dự phòng, Bác sĩ thú y, Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản, Bác sĩ Y học cổ truyền, Kỹ sư bảo quản chế biến, cử nhân Quản trị, cử nhân Quản trị kinh doanh, cử nhân khoa học, cử nhân Khoa học đất và các ngành/chuyên ngành có liên quan khác).

3

Quản lý sản phẩm thực phẩm

02

Tốt nghiệp đại học (Bác sĩ, Dược sĩ, cử nhân y khoa, cử nhân YTCC, Bác sĩ thú y, Bác sĩ y học dự phòng, Kỹ sư công nghệ thực phẩm, Kỹ sư thực phẩm, Kỹ sư Công nghệ sinh học, cử nhân sinh học, cử nhân Luật, Kỹ sư Bảo quản chế biến, cử nhân khoa học, cử nhân Quản trị, cử nhân Quản trị kinh doanh, cử nhân Khoa học đất và các ngành/chuyên ngành có liên quan khác).

4

Thông tin giáo dục truyền thông

01

Tốt nghiệp đại học (Bác sĩ, Dược sĩ, Bác sĩ thú y, Kỹ sư Công nghệ thực phẩm hoặc Kỹ sư Kỹ thuật thực phẩm, Kỹ sư bảo quản chế biến, cử nhân ngoại ngữ, cử nhân văn hóa, cử nhân ngành văn học, cử nhân khoa học, bác sĩ y học dự phòng, cử nhân Quản trị, cử nhân Quản trị kinh doanh, cử nhân Khoa học đất và các ngành/chuyên ngành có liên quan khác).

5

Thanh tra

02

Tốt nghiệp đại học (Bác sĩ, Dược sĩ, cử nhân ngoại ngữ, Kỹ sư Công nghệ thực phẩm hoặc Kỹ sư kỹ thuật thực phẩm, cử nhân Công nghệ sinh học, cử nhân Luật, Bác sĩ thú y, cử nhân sinh học, cử nhân khoa học, Kỹ sư công nghệ chế biến thủy sản, cử nhân kinh tế, Kỹ sư công nghệ sinh học, cử nhân Quản trị, Kỹ sư bảo quản chế biến, cử nhân Quản trị kinh doanh, cử nhân Khoa học đất và các ngành/chuyên ngành có liên quan khác).

 

Tổng số

10

 


3. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm: Người đăng ký dự thi tuyển công chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

4. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển công chức:

4.1. Hình thức tuyển dụng:

Thi tuyển công chức được thực hiện qua 2 vòng thi theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ như sau:

4.2. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung:

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

b) Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực.

Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh.

Thời gian thi 30 phút.

c) Kết quả thi:

- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi theo quy định, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

- Đối với vòng 1 thi trắc nghiệm trên máy vi tính: Hội đồng tuyển dụng phải thông báo kết quả cho thí sinh được biết ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy vi tính. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

d) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

- Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

e) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

Ghi chú: Không thực hiện nội dung thi trắc nghiệm phần tin học tại vòng 1.

4.3. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Thời gian tổ chức thi vòng 2:

- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện

tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 2.

b) Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

c) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

d) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

e) Thang điểm:100 điểm.

Ghi chú: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2.

5. Thời hạn, địa điểm nộp Phiếu đăng ký, Hồ sơ và lệ phí dự thi (Khoản 4, 5 Điều 13 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020).

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng công khai trên Báo Sức khỏe và Đời sống, Trang thông tin điện tử của Cục và dán niêm yết tại trụ sở làm việc của Cục.

- Người đăng ký dự thi tuyển công chức nộp Phiếu đăng ký dự thi tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, địa chỉ: Văn phòng Cục An toàn thực phẩm, tầng 2, Cục An toàn thực phẩm, ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 02438463702 hoặc 02438464489 (máy lẻ: 2010).

- Lệ phí dự thi: Thực hiện theo quy định  tại  Thông  tư  số  92/2021/TT- BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Địa chỉ nộp phí: Phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng 304, tầng 3, Cục An toàn thực phẩm, ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 02438464489 (máy lẻ: 3040).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển:

- Thời gian dự kiến thi tuyển vào Quý I/2023.

- Địa điểm tổ chức thi tuyển tại Trụ sở làm việc của Cục An toàn thực phẩm. Hội đồng tuyển dụng không tổ chức ôn tập, các cá nhân tham gia dự tuyển tự ôn tập theo tài liệu do Hội đồng tuyển dụng cung cấp.

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và các thông tin liên quan sẽ được niêm yết tại trụ sở làm việc của Cục An toàn thực phẩm và được đăng trên trang thông tin điện tử của Cục An toàn thực phẩm https://vfa.gov.vn.

Thông báo về việc tuyển dụng công chức của Cục An toàn thực phẩm năm 2022 này thay thế cho Thông báo số 2575/TB-ATTP ngày 12/10/2022 của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm./.

Tải thông báo tại đây

Bình luận

Tin cùng mục

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top