Công văn về việc giám sát thu hồi các sản phẩm nhiễm DEHP

Ngày đăng: 19/06/2011 - Lượt xem: 6100

BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN VỆ SINH
THỰC PHẨM
 
Số: 1000/ATTP-ĐKCN
V/v giám sát thu hồi các sản phẩm nhiễm DEHP.
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2011
 
Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
             Căn cứ kết quả giám sát, ngày 16/6/2011 Đoàn thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã làm việc với Công ty TNHH Thực phẩm YngShin, địa chỉ Cụm công nghiệp Bích Hoà - Thanh Oai - Hà Nội. Công ty đã báo cáo đầy đủ với Đoàn Thanh tra và xác nhận có các sản phẩm có sử dụng phụ gia chất tạo đục Cloudy Agent có nguồn gốc từ Đài Loan.
          Công ty xác nhận có 12 sản phẩm sử dụng chất phụ gia tạo đục Cloudy Agent có nguồn gốc từ Đài Loan như sau: nước cam ép, nước cam xơ ép, nước cam cà rốt ép, nước ổi đào ép, nước chanh ép, nước chanh dây ép, nước xoài ép, nước hoa quả hỗn hợp, nước quất ép, nước mãng cầu ép, nước mơ và nước táo ép.
Đoàn thanh tra đã yêu cầu Công ty tiến hành thu hồi ngay toàn bộ các sản phẩm nêu trên và cung cấp đầy đủ danh sách mạng lưới phân phối của Công ty. Thời hạn Công ty cam kết hoàn thành thu hồi 12 sản phẩm nêu trên là trước 14 giờ ngày 20/6/2011.
            Để việc thu hồi 12 sản phẩmnêu trên của Công ty TNHH Thực phẩm YngShin theo đúng cam kết, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm kính đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tiến hành giám sát việc thu hồi các sản phẩm này.
             Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị quý Sở liên hệ với Cục An toàn vệ sinh thực phẩm để có biện pháp xử lý kịp thời.
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Lưu: VT, ĐKCN.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
Nguyễn Hùng Long

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top