Công văn về việc giám sát thu hồi sản phẩm Thạch rau câu hương vị khoai môn nhón hiệu TARO.

Ngày đăng: 09/06/2011 - Lượt xem: 6415

Công văn về việc giám sát thu hồi sản phẩm Thạch rau câu hương vị khoai môn nhón hiệu TARO.

BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN VỆ SINH
THỰC PHẨM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      Số: 871/ATTP-ĐKCN
V/v giám sát thu hồi sản phẩm Thạch rau câu hương vị khoai môn nhón hiệu TARO.
Hà Nội, ngày 06 ttháng 06 năm 2011
 
Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
               Để việc thu hồi, xử lý sản phẩmThạch rau câu hương vị khoai môn nhãn hiệu TARO của Công ty TNHH New Choice Foods (địa chỉ tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore 2, Đường 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) theo đúng quy định như cam kết của Công ty, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm kính đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tham m­ưu cho Ủy Ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở ban ngành liên quan quan phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tiên hành giám sát việc thu hồi sản phẩm Thạch rau câu hương vị khoai môn nhãn hiệu TARO của Công ty TNHH New Choice Foods.
                 Công ty TNHH New Choice Foods có trách nhiệm báo cáo hàng ngày kết quả thu hồi sản phẩmThạch rau câu hương vị khoai môn nhãn hiệu TARO cho Sở Y tế tỉnh Bình Dương, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương đồng thời báo cáo cho Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế.
                  Thời hạn công ty cam kết hoàn thành thu hồi sản phẩm Thạch rau câu hương vị khoai môn nhãn hiệu TARO là hết ngày 06/6/2011.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó cục trưởng (để biết);
- Công ty TNHH New Choice Foods (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐKCN.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
 
Đã ký
 
 
Lê Văn Giang

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top