Triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2012

Ngày đăng: 21/08/2012 - Lượt xem: 6088

Tết Trung thu là dịp toàn xã hội sử dụng các loại thực phẩm tăng cao, bao gồm cả số lượng và chủng loại, đặc biệt là các loại bánh, mứt kẹo. Chính vì vậy công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) cần được tăng cường.

Nhằm làm tốt công tác bảo đảm ATTP cho người dân, căn cứ Luật ATTP, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP, Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm CLVSATTP và Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, hậu kiểm về ATTP năm 2012, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về VSATTP xây dựng Kế hoạch triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2012 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, ưu tiên tập trung các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung thu. Thông qua hoạt động thanh tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm.

2. Đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP trong dịp Tết trung thu của các cấp, các ngành từ tỉnh, huyện đến xã, phường.

3. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP, nâng cao ý thức bảo đảm ATTP của toàn cộng đồng.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THANH TRA, KIỂM TRA

1. Đối tượng thanh tra, kiểm tra

1.1 Đối tượng thanh tra, kiểm tra chủ yếu là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, tập trung ưu tiên vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh, mứt, kẹo, bia rượu, nước giải khát, thịt, sản phẩm từ thịt...,. Trong đó, các đoàn của trung ương và tuyến tỉnh tập trung thanh tra, kiểm tra những nơi cung cấp thực phẩm cung cấp với số lượng lớn, các cơ sở nhập khẩu thực phẩm, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại. Đối với các cơ sở thực phẩm vừa và nhỏ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chủ yếu do các đoàn kiểm tra liên ngành của cấp huyện, xã thực hiện.

          1.2 Đối với công tác quản lý về ATTP: Trong quá trình thanh tra, kiểm tra các đoàn thanh tra, kiểm tra của tuyến trên sẽ làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP của tuyến dưới để nắm bắt tình hình công tác bảo đảm ATTP tại địa phương, việc triển khai các biện pháp quản lý ATTP, công tác thanh tra, kiểm tra ATTP tại mỗi cấp.

2. Nội dung thanh tra:

2.1 Căn cứ pháp lý chủ yếu để thanh tra, kiểm tra:

- Luật An toàn thực phẩm;

- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP;

- Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa.

- Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT ngày 31/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm

- Các Thông tư của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn quốc gia về ATTP.

- Các văn bản khác của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT), Bộ Công thương và Liên Bộ quy định về bảo đảm ATTP và thanh tra, kiểm tra ATTP.

          2.2 Một số trọng tâm cần tập trung thanh tra, kiểm tra tại cơ sở thực phẩm:

a) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, tập trung xem xét việc thực hiện:

          + Công bố tiêu chuẩn sản phẩm/công bố hợp quy/phù hợp quy định ATTP;

          + Ghi nhãn sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;

          + Quảng cáo sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm;

          + Điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm;

          + Chất lượng sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm;

          + Việc thực hiện các quy định về bảo đảm ATTP đối với sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm nhập khẩu.

          + Lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết.

b) Đối với cơ sở dịch vụ ăn uống, tập trung xem xét:

          + Điều kiện bảo đảm ATTP (cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, con người);

          + Quy trình chế biến bảo quản thực phẩm;

          + Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm;

+ Việc lưu mẫu thức ăn;

+ Việc bảo đảm nước sạch dùng cho chế biến thực phẩm;

+ Các nội dung khác có liên quan.

          + Lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết.

c) Đối với cơ sở thức ăn đường phố, tập trung xem xét:

+ Cơ sở có bảo đảm cách biệt nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm?

+ Thức ăn có được bày bán trên bàn, giá, kệ, phương tiện bảo đảm VSATTP?

+ Kiểm tra nguyên liệu;

+ Kiểm tra dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm;

+ Kiểm tra bao gói và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm;

+ Kiểm tra dụng cụ che nắng, mưa, bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại;

+ Kiểm tra nguồn nước phục vụ việc chế biến, kinh doanh;

+ Kiểm tra điều kiện về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm.

          + Lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết.

2.3 Đối với cơ quan quản lý về ATTP cần nắm bắt thực trạng về:

          + Công tác chỉ đạo, việc triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP;

          + Công tác tuyên truyền giáo dục các quy định, kiến thức về ATTP;

          + Việc triển khai các đoàn thanh, kiểm tra ATTP trong dịp Tết Trung thu;

III. PHƯƠNG PHÁP THANH TRA, KIỂM TRA

1. Các cơ quan quản lý ATTP của Trung ương và địa phương thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, tiến hành thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống và nắm bắt thực trạng công tác quản lý của cấp dưới.

2. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra:

+ Nghe báo cáo việc chấp hành các quy định về bảo đảm ATTP của cơ sở;

+ Thu thập tài liệu liên quan;

+ Kiểm tra thực tế tại cơ sở thực phẩm, kiểm tra sản phẩm thực phẩm;

+ Lấy mẫu để kiểm nghiệm xác định các chỉ tiêu ATTP;

+ Lập ong bản thanh tra, ong bản vi phạm hành chính (nếu có);

+ Phân tích, đánh giá hồ sơ; phân tích, đánh giá kết quả kiểm nghiệm;

Kết thúc đợt thanh tra, kiểm tra, tiến hành nhận xét, đánh giá việc thực hiện các quy định về bảo đảm ATTP tại cơ sở thực phẩm; việc triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2012 tại địa phương; đề xuất các giải pháp tăng cường bảo đảm ATTP.

 

IV. XỬ LÝ VI PHẠM

1. Cơ sở pháp lý để xử lý vi phạm

- Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh XLVPHC năm 2007; 2008.

- Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) trong lĩnh vực y tế

- Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 quy định về XPVPHC trong hoạt động thương mại.

- Nghị định số 112/2010/NĐ-CP ngày 01/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/1/2008.

- Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 quy định về XPVPHC trong lĩnh vực TCĐLCL và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

- Các Nghị định của Chính phủ quy định XPVPHC trong các lĩnh vực có liên quan ATTP và các văn bản quy phạm pháp luật khác về XLVPHC.

   

2. Xử lý vi phạm

- Trong quá trình thanh tra, kiểm tra các đoàn thanh tra, kiểm tra phải kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm theo quy định. Trường hợp cần thiết, các đoàn của trung ương, của tuyến trên khi phát hiện vi phạm sẽ chuyển hồ sơ cho địa phương sở tại (Ủy ban nhân dân hoặc Thanh tra Y tế, Công an, Quản lý thị trường, Thú y, Bảo vệ thực vật, Khoa học và công nghệ...,) nơi có cơ sở được thanh tra, kiểm tra để xử lý và theo dõi việc khắc phục sai phạm sau khi xử lý.

- Các Đoàn thanh tra, các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại địa phương có trách nhiệm xử lý các trường hợp vi phạm do mình phát hiện, do các đoàn của trung ương, của tuyến trên bàn giao lại theo quy định của pháp luật, tuyệt đối không để thực phẩm không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc, không có nhãn hoặc có nhãn sai quy định hoặc chưa công bố tiêu chuẩn sản phẩm, công bố hợp hợp quy/phù hợp quy định ATTP (đối với những sản phẩm phải công bố tiêu chuẩn sản phẩm, công bố hợp hợp quy/phù hợp quy định ATTP) đã được phát hiện lưu thông trên thị trường.

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN (trước, trong, sau dịp Tết Trung thu)

1. Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành Trung ương

         Bộ Y tế phối hợp với các Bộ liên quan thành lập 08 Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 24 tỉnh, thành phố, bao gồm:

 

STT

Đơn vị chủ trì

Thành viên đoàn

Địa bàn

 

Đoàn

Số 1

Cục ATVSTP

- Cục ATVSTP;

- Cục Quản lý thị trường;

- Cục C49, Bộ Công an;

- Viện KNATVSTP quốc gia

Hà Nội

Vĩnh Phúc Phú Thọ

Đoàn

Số 2

Cục ATVSTP

- Cục ATVSTP;

- Cục QLCL sản phẩm hàng hóa, Bộ KHCN;

- C 49, Bộ Công an;

- Viện Vệ sinh YTCC TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh;

Đồng Nai

Bình Dương

Đoàn

Số 3

Thanh tra Bộ Y tế

- Thanh tra Bộ Y tế;

- Cục QLCL sản phẩm hàng hóa, Bộ KHCN;

- Cục Thú y;

- Cục ATVSTP;

- Viện Pasteur Nha Trang

Đà Nẵng

Thừa Thiên Huế

Quảng Nam

Đoàn

Số 4

Cục Quản lý CLNLS thủy sản

- Cục QLCL nông lâm sản và thủy sản;

- Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa

- C 49, Bộ Công an;

- Đơn vị kỹ thuật thuộc Cục QLCLNLS thủy sản

Bắc Ninh

Bắc Giang

Lạng Sơn

Đoàn

Số 5

Cục Thú y

- Cục Thú y;

- C 49, Bộ Công an;

- Cục ATVSTP;

- Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

Gia Lai

Kon Tum

Đắc Lắc

Đoàn

Số 6

Cục Bảo vệ thực vật

- Cục Bảo vệ thực vật;

- Thanh tra Bộ Y tế;

- Thanh tra Tổng cục TCĐLCL.

- Đơn vị kỹ thuật thuộc Cục Bảo vệ thực vật

Long An, Tiền Giang, Bến Tre

Đoàn

Số 7

Vụ KHCN, Bộ Công thương

- Vụ KHCN, Bộ Công thương;

- Quản lý chất lượng nông lâm sản thủy sản;

- Cơ quan đại diện Bộ Y tế tại TP. HCM;

- Viện VSYTCC HCM.

Cần Thơ,

An Giang

Đồng Tháp

Đoàn

Số 8

Cục Quản lý thị trường

- Cục Quản lý thị trường;

- Cục Bảo vệ thực vật;

- Thanh tra Bộ Thông tin truyền thông;

- Viện KNATVSTP quốc gia.

Hải Dương

Hải Phòng

Quảng Ninh

  

2. Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành địa phương

Tuỳ theo tình hình thực tế địa phương, Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP các cấp thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành và giao cho các sở: Y tế, NNPTNT, Công thương chủ trì phối hợp với các ngành chức năng có liên quan, tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đồng thời phối hợp với các Đoàn của trung ương tiến hành thanh tra tại các cơ sở thực phẩm theo yêu cầu và kế hoạch cụ thể của các đoàn trung ương.

3. Thời gian thực hiện

3.1 Trước ngày 15/8/2012: Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về VSATTP hoàn chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra gửi các bộ, ngành, địa phương.

3.2 Trước ngày 30/8/2012: Các Bộ thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra trung ương; các địa phương xây dựng kế hoạch và thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra tại địa phương.

3.3 Từ ngày 31/8/2012 đến ngày 05/10/2012. Các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành Trung ương tiến hành thanh tra kiểm tra tại địa bàn được phân công; Các địa phương tiến hành thanh tra tại các cơ sở thực phẩm thuộc địa bàn quản lý.

3.4 Báo cáo kết quả, thông báo sự cố về ATTP và vi phạm về ATTP:

Các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của trung ương và các địa phương báo cáo kết quả thanh tra về Bộ Y tế (Cục ATVSTP) trước ngày 10/10/2012.

Trường hợp phát hiện có sự cố về an toàn thực phẩm, các đoàn của Trung ương, các địa phương có trách nhiệm báo nhanh trong 24 giờ về Cục ATVSTP, để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các trường hợp có vi phạm thuộc diện phải thông báo rộng rãi, các đoàn thanh tra, kiểm tra, các địa phương phải kịp thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định, tuyệt đối không được ém nhẹm thông tin hoặc thông báo sai quy định gây hoang mang, mất lòng tin của người tiêu dùng.

VI. BẢO ĐẢM KINH PHÍ

1. Việc bảo đảm phương tiện xe ô tô chở các đoàn thanh tra, kiểm tra đi lại trong khu vực địa bàn được thanh tra do đơn vị Trưởng đoàn chịu trách nhiệm.

2. Tiền vé máy bay/tầu hoả, tiền ngủ, công tác phí, tiền hỗ trợ đi thanh tra, kiểm tra cho các thành viên tham gia đoàn do cơ quan cử cán bộ tham gia tự bảo đảm theo quy định.

         Trên đây là Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2012, Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về VSATTP đề nghị các Bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ bản Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra và triển khai đợt thanh tra, kiểm tra trên địa bàn quản lý/địa bàn được phân công, báo cáo kết quả về Bộ Y tế (Cục ATVSTP) theo đúng thời gian quy định để Thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Tải kế hoạch tại đây

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top